فواصل از پیش تنظیم شده:

فواصل برابر 12 تایی (12 ET)

فواصل برابر 24 تایی برابر با پیشنهاد استاد علی نقی وزیری (24 ET)

فواصل محاسبه شده توسط استاد دایوش طلایی برای تار (Tar-Talaei)

فواصل محاسبه شده توسط استاد فرحت برای تار (Tar-Farhat)

فواصل اندازه گیری شده در 12 دستگاه توسط آقالی پورعلی

(مشاهده دیاگرام فواصل فوق)

گروه فروزان

مترونم لنگ

تیونر لاکرن